На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Моделювання економіки →  Б А В Г Д Е З І К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я

Слова на букву М (58)

МІЖГАЛУЗЕВА МОДЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА
розширена модель міжгалузевого балансу, що включає відображення витрат на охорону довкілля. ...
МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ООН
двоматрична схема міжгалузевого балансу. Модель міжгалузевого балансу (МОБ), включена до СНР ООН ...
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
один із напрямів в макроекономічному моделюванні, пов’язаний із побудовою інтегрованих систем ...
МАГІСТРАЛЬНА ТЕОРІЯ
розділ математичної економіки, присвячений аналізу траєкторії пропорційного (збалансованого) ...
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
формалізоване узагальнення динаміки народногосподарських показників в їхньому взаємозв’язку. ...
МАКСИМІЗАЦІЯ
розв’язування оптимізаційної (екстремальної) задачі на максимум, відшукання найбільшого ...
МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ МЕТОД
метод вибору статистичних оцінок невідомих параметрів розподілу: як оцінки обираються ті ...
МАРКІВСЬКИЙ ПРОЦЕС
випадковий процес, що має марківську властивість – умовну незалежність «минулого» і ...
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПОПИТУ І СПОЖИВАННЯ
економіко-математичний інструментарій, призначений для аналізу й прогнозування процесів ...
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СХЕМ ВІДТВОРЕННЯ
відтворення схеми, представленої й дослідженої за допомогою інструментарію макроекономічного ...
МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА
= математична економія
МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІЯ
сукупність наукових напрямів, які розвивають економічну теорію на основі аксіоматичного методу: ...
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
абстракція реальної дійсності (світу), в якій відношення між реальними елементами, а саме ті, що ...
МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
дисципліна, що вивчає математичні задачі автоматичного регулювання, насамперед в технічних ...
МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
розділ математики, що розбудовує теорію й числові методи розв’язування багатомірних ...
МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ
головна й найбільш вживана числова характеристика центру групування значень випадкової ...
МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЧИСЛОВІ МЕТОДИ
способи пошуку наближеного розв’язку задач математичного програмування. Їхня необхідність ...
МАТРИЧНА МОДЕЛЬ
одна з найпоширеніших форм представлення кількісної економічної інформації. Застосовується, ...
МАТРИЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
матричний аналог мультиплікатора , що характеризує потребу у випуску продукції і послуг для ...
МАТРИЧНИЙ ТЕХПРОМФІНПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
математична модель річного плану виробничо-технічної та фінансової діяльності промислового ...
МЕДІАНА
одна із числових характеристик розподілу ймовірностей, частковий випадок квантилі . Для дійсної ...
МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО
числовий метод, який використовує моделювання випадкових величин і побудову статистичних оцінок ...
МЕТОД «ВИТРАТИ – ВИПУСК»
= модель «Витрати – випуск»
МЕТОД «ВИТРАТИ – ЕФЕКТИВНІСТЬ»
частково формалізована процедура прийняття рішень, яка широко використовує ...
МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
технологія пошуку цілей і засобів поводження в широкому діапазоні середовищ, на підставі ...
МНОЖИНА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Виробництво в економічній теорії – це перетворення деякої кількості необхідних продуктів у ...
МОДА
одна із числових характеристик розподілу ймовірностей випадкової величини
МОДЕЛІ В ПОРЯДКОВИХ ШКАЛАХ
математичні моделі, що пов’язують змінні, виміряні за порядковою шкалою. Шкала вимірювання ...
МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
утворюють клас най важливіших для загальнотеоретичного застосування абстрактних і насичених ...
МОДЕЛІ МІГРАЦІЇ
призначені для опису, аналізу і прогнозування міграційних процесів на основі застосування ...
МОДЕЛІ МІЖЦЕХОВОГО ПЛАНУВАННЯ
сукупність засобів, використовуваних для визначення виробничих програм цехів підприємств на ...
МОДЕЛІ ОЛІГОПОЛІЇ
економіко-математичні моделі, що описують взаємодію на ринку декількох фірм, достатньо великих, ...
МОДЕЛІ РІВНОВАГИ ЗА НЕРІВНОВАЖНИХ ЦІН
широкий клас моделей, що описують економіку, за якої ціни не є абсолютно гнучкими і баланс між ...
МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ
економіко-математичні побудови, що описують взаємозв’язки та залежності між споживанням і ...
МОДЕЛЬ
(фр. mоdele, від лат. modulus – міра, зразок) один із важливих інструментів наукового пізнання, умовний ...
МОДЕЛЬ «ВИТРАТИ – ВИПУСК»
альтернативна назва моделі міжгалузевого балансу, запропонована академіком В.С. Нємчиновим як ...
МОДЕЛЬ ВАЛЬРАСА
динамічна модель ринкової рівноваги. Ціна і обсяг товару (проданого і купленого) на ринку, що ...
МОДЕЛЬ ДАНИХ
сукупність правил структуризації даних у базах даних , керованих розглядуваною системою ...
МОДЕЛЬ ДЕНІСОНА
ґрунтується на припущенні про те, що освіта впливає на економічне зростання через підвищення ...
МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
складова й основний математичний апарат теорій економічного зростання , що одержав також ...
МОДЕЛЬ ЕРРОУ-ДЕБРЕ
одна з перших математичних моделей конкурентної рівноваги, розроблена у 1950-х рр. американськими ...
МОДЕЛЬ МАРШАЛЛА
динамічна модель ринкової рівноваги. Розглядаються найбільші відхилення від положення ...
МОДЕЛЬ РАМСЕЯ
однопродуктова модель довготермінового економічного зростання, в якій потік національного ...
МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
математичний опис природно-кліматичного середовища, екологічних умов життєдіяльності людини, ...
МОДЕЛЬ ЧИСТОГО ОБМІНУ
модель економіки, учасники (власники товарів) якої шляхом обміну одержують нові набори товарів, ...
МОДЕЛЬ ШУЛЬЦА
ґрунтується на припущенні про незалежність впливу освіти від живої праці.
МОДЕЛЮВАННЯ
спосіб вивчення об’єкта (процесу, явища) за допомогою деякого його спрощеного представлення – ...
МОДЕЛЮВАННЯ АПАРАТ
визначається типом математичних конструкцій, що використовуються для побудови моделі. ...
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗРОСТАННЯ
застосування математичних методів для вивчення чинників, які впливають на довготермінові ...
МОДЕЛЮВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ
побудова, аналіз і використання економіко-математичних моделей, які відображають взаємозв’язки ...
МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ
пропонує комплекс економіко-математичних методів для описування структури окремих міст та їхніх ...
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
економіко-математичний інструментарій, призначений для визначення показників і параметрів ...
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
розвивається у двох напрямах: 1) аналіз динаміки наскрізних агрегатних показників, що ...
МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТУ
широко застосовується в системах управління транспортом як єдиним комплексом – підсистемою ...
МОНОПОЛІЇ МОДЕЛІ
Про монополію йдеться, коли на ринку того чи іншого товару є лише один продавець, якому ...
МУЛЬТИПЛІКАТОР
(від лат. multiplico – множу, збільшую) коефіцієнт, який пов’язує приріст інвестицій (трактується як ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.