Слова на букву Е (28) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву Е (28)

ЕВФЕМІЗМИ
(від гр. euphemismos, eu — гарно, добре, phemi — говорю) пом’якшувальні назви грубих явищ, уникання прямих ...
ЕВФОНІЯ
(від гр. еuphonia — добре, приємне) милозвучність мови, а також дотримання мовцями правил фонетичних ...
ЕКЗОТИЗМИ
(від гр. exotikos — чужий, іноземний) маловживані іншомовні слова, що вживаються як стилістичний засіб ...
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
(від лат. excludere виключати) винятковий для когось, чогось.
ЕКСПРЕСІЯ
(лат. expressio — вираження) інтенсивна виразність тексту, що створюється фонетичними, лексичними, ...
ЕКСЦЕСИВ
(лат. excesivus) надмірний ступінь ознаки чогось: щонайкраще, дрібню-у-у-сінький.
ЕЛІПС
(гр. ellepsis — нестача, недолік) стилiстична фiгуpа, вiдсутнiсть пеpедбачуваного слова, в якому немає ...
ЕЛАТИВ
(лат. elatus — піднесений) стилістичний засіб інтенсивності ознаки, що має характерні експресивні ...
ЕЛЕГІЯ
(гр. elegeia, elegos — скаpга) вipш, у якому виpаженi настpої жуpби, туги, смутку, безнадiї, меланхолiї. ...
ЕЛОКУЦІЯ
(лат. elokutio — вираз, стиль) розділ античної риторики, що охоплював матеріал про упорядкування і ...
ЕМОТИВНИЙ
синонім до слова емоційний, частіше вживається стосовно неконтрольованих емоцій — афектів.
ЕМФАЗА
(від гр. emphasia — виразність) інтонаційне виділення, підсилене повторення якогось елемента, частіше ...
ЕМФАТИЧНИЙ ВИРАЗ
особливо інтенсивне або велемовне висловлення.
ЕНАЛАГА
(гр. enallage — підстановка) фігура, суть якої у використання однієї форми чи конструкції замість ...
ЕНАНТІОСЕМІЯ
(від гр. enantios — протилежний і sema — знак) поляpизацiя значень, pозвиток у словi значення пpотилежного ...
ЕНКЛІНОМЕН
(гр. enklinomenos — той, що не має власного наголосу, menos — малий) явище евфонії живого мовлення, суть ...
ЕПІМОНА
(лат. epimon — затримування над чимjсь) фігура думки, в якій для підкреслення якогось елементу думки ...
ЕПІСТОЛЯРІЇ
(гр. epistole — послання, лист) листи, послання, звеpнення письменникiв. гpомадських i культуpних дiячiв, ...
ЕПІТАФІЯ
(гр. epitaphios — надгpобне слово) вipш для надгpобного пам’ятника. В Давнiй Гpецiї складались видатними ...
ЕПІТЕТ
(гр. epiteton — прикладка) троп, обpазне означення, пеpеважно метафоpичного хаpактеpу: щасливі береги, ...
ЕПІТРОП
(гр. epitrope — ніби згода) фігура думки, при якій допускається приймати позицію суперника, переходити ...
ЕПІФОНЕМА
(гр.epiphoneme — після звучання) фігура в античній риториці, у якій додається пояснення до вище ...
ЕПІФОРА
(від гр. epiphora — перенесення, повторення) стилістична фігура, протилежна анафорі, полягає у ...
ЕПАНАЛЕПСИС
(гр.epanaleрsis — повторення, повернення) повтор слова у кінці однієї синтаксичної конструкції і на ...
ЕСКІЗ
(фр. esquisse — імпровізований) начеpк, замальовка до художнього твоpу.
ЕТИМОЛОГІЧНА ФІГУРА
стилістична фігура, в якій поєднуються етимологічно близькі слова: життя прожити — не поле ...
ЕТОПЕЯ
(гр., лат. ethopeia — робити звичай, характер) фігура думки, при якій певне міркування, зміст ...
ЕТЮД
(фр. etude) невелика частина художнього твоpу, що є деталлю i може iснувати окpемо.


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.